{{key}} Иргэдэд олгуулсан мөнгөн дүн /воноор/

{{key}} Хууль бусаар хөдөлмөр эрхэлсэн иргэдэд олгуулсан мөнгөн дүн