Инфографик

{{key}} орлогын төлөвлөгөөний биелэлт

Биелэлтийн хувь

{{data[key].huvi}}%

Даатгуулагчийн тоо

{{data[key].too}}

Албан журам

{{data[key][type][0][1]}}{{ss()}}

Сайн дур

{{data[key][type][1][1]}}{{ss()}}

Өргөдөл илгээх


ХОЛБООТОЙ БАЙГУУЛЛАГА

This post is also available in: Korean